فرم ورود
منتشر شده در سه شنبه, 04 خرداد 1395 19:55 بازدید: 1903

معرفی کمیسیون راهبردی

اين كميسيون با جذب متخصصين سيستم هاي مديريت كيفيت و آشنا به پياده سازي آن فعاليت خويش را آغاز و به همت اعضاي فعال و با انگيزه خود توانست ضمن تدوين آئين نامه هاي زيرساختي، حركت رو به تعالي انجمن را سرعت دو چندان بخشد.  اين كميسيون در ايجاد ارتباط بين اعضاء و اركان انجمن نقش بسيار موثري را ايفاء مي نمايد. برنامه هاي عملياتي تمامي اركان و استراتژي انجمن از مهمترين مأموريت هاي اين كميسيون می باشد. پروژه بزرگ رتبه بندي اعضاء از مهمترين فعاليت هاي در دست اقدام اين كميسيون مي باشد.

اعضای کمیسیون راهبردی