ورود

ورود

 

 پنجاهمین جلسه نمایندگان اعضاء صبح روز دوشنبه بیستم خردادماه با موضوع پالایش و رتبه بندی اعضاء آغاز شد؛
کمیته رتبه بندی اعضاء که با تصویب هیأت مدیره تشکیل شده بود، پس از همفکری با مشاوران رتبه بندی، سازمانها و نیز نهادهای مرتبط، مدل ارزیابی را تدوین نموده که به سمع و نظر اعضاء رساند،گفتنی است تیم تصمیم گیری این مدل ارزیابی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شد. نماینده سازمان مذکور که میهمان این جلسه بود، توضیحات جامعی از روند ارزیابی و تشخیص سطح توانمندی های فناورانه ارائه نمود که منتج به صدور گواهینامه فناورانه خواهد شد. قرار است این مدل در مرحله اول برای تعدادی از شرکتهای عضو انجام گردد.
آیین نامه معاملات انجمن نیز با حضور ریاست کمیسیون راهبردی مورد بحث واقع شد که بازنگری مجدد آن به کمیسیون محول گردید.

Go to top