ورود

ورود

در پي مكاتبات انجام شده توسط انجمن در خصوص وضعيت بحراني شركت هاي عضو و عدم دريافت مطالبات ، وزير نفت طي ابلاغي معاون مهندسي، پژوهش و فناوري را مامور كرد تا با تشكيل كميته اي از نمايندگان سه تشكل صنعت نفت و شركت هاي كارفرمايي، ضمن استخراج ميزان مطالبات به تفكيك هر تشكل نسبت به تهيه راهكار عملياتي و ضربتي اقدام نمايد.
در اين ديدار نمايندگان انجمن از وضعيت بسيار بد سازندگان و ناتوان شدن آنها بدليل عدم دريافت مطالبات، بلاتكليفي در ارسال اسناد مالي به خزانه ، تعديل نيروي انساني ، ايجاد حجم سنگين بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و كاهش اعتبار حرفه اي مطالبي را بيان كردند.
عليرغم اعلام مخالفت "استصنا" با پيشنهاد تهيه ليست از سوي تشكل ها جهت دريافت آمار مطالبات اعضا ، اما بدليل تاكيد وزير نفت مبني بر ارائه آمار درست و مقايسه آن با آمارهاي دريافتي از دستگاههاي ذيربط ، بر اساس تصميم جمع قرار شد ظرف يك هفته اين ليست توسط تشكل ها تهيه و در اختيار اين معاونت قرار گيرد.
در اين رابطه دبيرخانه انجمن روز يك شنبه يكم بهمن ماه فرمت اين ليست را تهيه و در سايت انجمن جهت دسترسي عموم اعضاء منتشر خواهد نمود.

Go to top