ورود

ورود

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره به موضوع مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن اختصاص یافت؛
نمایندگان هیأت مدیره پس از گفتگو در خصوص نحوه برگزاری باشکوه مجمع پیش رو و تعیین شرح وظایف، ضمن تأکید بر مشارکت موثر اعضاء در این رویداد بزرگ خانواده استصنا، کانداکتور زمانی آنرا نهایی و کلیات گزارش عملکرد هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع را  بررسی نمودند. در ادامه بازرس محترم گزارش سالیانه خود را به سمع و نظر اعضاء رساند.
در پایان کمیته پتروشیمی ضمن تشریح فعالیت های خود در خصوص برگزاری موثر نمایشگاه نفت و گاز عسلویه گزارشی از اقدامات ارائه داد. 


Go to top