ورود

ورود

صدور ضمانت نامه در كريدور اختصاصي

 

صدور ضمانت نامه در كريدور اختصاصي

 


در ادامه كاهش مشكلات اعضا در فضاي كسب و كار، نمايندگان انجمن در ديداري با مديرعامل صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك به ماموريت صندوق و خدمات آن در خصوص صدور انواع تضامين پرداختند.

مقيسه در اين ديدار با نمايندگان انجمن توافق نمود كه براي آشنايي بيشتر اعضا از خدمات صندوق ويژه اعضاي انجمن سمینار آموزشی برگزار نمايد. از ديگر موضوعات طرح شده در اين جلسه كاهش فرآيندهاي ارزيابي و تسريع در صدور ضمانت نامه و درصد سپرده آن براي اعضاي انجمن بود.

Go to top