ورود

ورود

کمیته عضویت "استصنا" بر اساس تقاضاهای وارده به انجمن تشکیل جلسه داد. در این جلسه 5 شرکت دیگر با رای اعضا ، مفتخر به عضویت در این تشکل صنفی شدند.

Go to top