ورود

ورود

مهم و فوری!

رابط خود را جهت موارد مالیاتیتان بانجمن معرفی نمایید!

 

اقدامات انجمن برای حل مشکلات مالیاتی اعضاء

کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار به همت کمیته مالیات، کار و بیمه انجمن ، فرآیند حل مشکلات اعضا را با اولویت مالیات ، برنامه ریزی کرده است تا با پشتیبانی انجمن و بصورت کاملاً فعال و ملموس، مشکلات مالیاتی اعضا را به حداقل برساند و نماینده انجمن نیز درهیات های حل اختلاف مالیاتی بعنوان یکی از سه نفر هیات ها، از حقوق شما دفاع نماید تا دیگر شاهد متکلم وحده بودن نماینده امور مالیاتی و بی عدالتی در هیات ها نباشیم ، لذا جهت استفاده از این فرصت ، هرچه سریعتر حداقل یک نفر از واحد خود را جهت اقدامات بعدی و استفاده از توان انجمن و برخورداری از مزایای رفع مشکلات مالیاتی ، به انجمن معرفی نمایید.

 

 

 

نام عضو / شرکت و تلفن:

نام نماینده و سمت و تلفن های همراه و ثابت:

 

 

 

خبــــــــرنامــــــــــه

Go to top