ورود

ورود

اعضای منتخب هیأت داوری دوره سوم به ریاست آقای سیروس تالاری تشکیل جلسه داد. پس از دیدار عیدانه اعضاء و تصویب زمان برگزاری جلسات، این هیأت آقایان کاوه زاده و ثقفی را بعنوان نمایندگان خود جهت حضور در کمیته عضویت انتخاب نمود. همچنین در این نشست آقای سوری نماینده انجمن در کمیته حل اختلاف قراردادی وزارت نفت انتخاب شد. اعضای هیأت داوری همچنین کمیته ای را جهت تجدید نظر آیین نامه هیأت انتخاب نمود. بررسی تکالیف محوله مجمع در خصوص اساسنامه نیز آخرین بحث هیأت در نخستین جلسه سال جدید بود.  

Go to top